Om Oss

Ullensaker Turlag ble formelt stiftet 1. juni 2015. Ullensaker Turlag er DNT Oslo og Omegns lokale avdeling i Ullensaker kommune.

Formålet med Ullensaker Turlag er å gi innbyggerne i kommunen et bevisst og nært forhold til natur og friluftsliv. Virksomheten skal skje i samsvar med DNT Oslo og Omegns vedtekter. Aktivitetene skal til enhver tid skje innen rammen av DNT Oslo og Omegns strategier og være i samsvar med gjeldende retningslinjer for samhandling mellom DNT Oslo og Omegn og lokale turlag.  

Formålet søkes nådd ved å:

- Spre turglede til alle i lokalsamfunnet.

- Legge til rette for informasjon omkring turmuligheter i nærmiljøet.

- Arbeide for et godt og sikkert stinett i Ullensaker.

- Arrangere turer og aktiviteter for alle.

Åsmarka i Ullensaker
Åsmarka i Ullensaker Foto: Ann-Mari Grøndalen Lund

Vedtekter

§1 Formål

Ullensaker Turlag er DNT Oslo og Omegns lokale avdeling i Ullensaker kommune. Formålet med Ullensaker Turlag er å gi innbyggerne i kommunen et bevisst og nært forhold til natur og friluftsliv. Virksomheten skal skje i samsvar med DNT Oslo og Omegns vedtekter. Aktivitetene skal til enhver tid skje innen rammen av DNT Oslo og Omegns strategier og være i samsvar med gjeldende retningslinjer for samhandling mellom DNT Oslo og Omegn og lokale turlag.

Formålet søkes nådd ved å:

  • Spre turglede til alle i lokalsamfunnet.

  • Legge til rette for informasjon omkring turmuligheter i nærmiljøet.

  • Arbeide for et godt og sikkert stinett i Ullensaker.

  • Arrangere turer og aktiviteter for alle.

§2 Medlemmer

Alle medlemmer i DNT Oslo og Omegn skal få tilbud om å bli medlem i Ullensaker Turlag, dersom de bor i Ullensaker kommune. Medlemmer av DNT Oslo og Omegn som er bosatt utenfor Ullensaker kommune, kan bli medlem dersom de søker særskilt.

§3 Styre

Ullensaker Turlag ledes av et styre med leder og inntil fem styremedlemmer. Styremøtet sammenkalles av styrets leder. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. I tilfelle av stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

§4 Valg av styre

Leder og styremedlemmer velges for to år av gangen. Valgsyklusen skal være slik at det alltid er ett eller flere styremedlemmer på valg på årsmøtet. Antallet styremedlemmer på valg skal være så nær halvparten som mulig. Hvis et styremedlem trer ut utenfor tur, velges nytt medlem i dennes sted bare for den tid som gjenstår av vedkommendes valgperiode.

§5 Styrets oppgave

Styrets oppgave er å lede Ullensaker Turlag i samsvar med vedtektene. Styret er forpliktet av de retningslinjer og andre vedtak styret i DNT Oslo og Omegn har fattet. Ullensaker Turlag kan ikke stifte gjeld utover hva som følger av en naturlig drift innenfor disse rammer, eller påta seg andre langvarige forpliktelser av betydning, uten godkjenning fra DNT Oslo og Omegns styre.

§6: Valgkomité

Ullensaker Turlag skal ha en Valgkomité på tre medlemmer. Medlemmene i Valgkomitéen blir valgt av årsmøtet for tre år av gangen. Valgsyklusen skal være slik at det alltid et medlem av valgkomitéen på valg på årsmøtet. Valgkomitéen konstituerer seg selv. Det medlemmet i Valgkomitéen som har lengst ansiennitet er valgstyrets leder. Forslag til leder og medlemmer til styret i Ullensaker Turlag kan fremsettes av ethvert stemmeberettiget medlem av turlaget.

§ 7 Årsmøte

Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars. Innkallingen skal kunngjøres i (lokal avis) minst to uker før årsmøtet. Saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende minst en måned før årsmøtet. Innkallingen skal inneholde tid, sted, saksliste og andre opplysninger om møtet.

Veiledende saksliste vil være:

    1: Godkjenning av innkalling og saksliste

    2: Valg av møteleder, referent og tellekorps

    3: Årsmelding

    4: Regnskap

    5: Eventuelle forslag til endring av vedtektene

    6: Eventuelle andre saker som er fremmet av medlemmer eller styret

    7: Valg av styre og valgkomité

Saker som ikke er ført opp på sakslisten kan ikke realitetsbehandles på årsmøtet. Vedtak blir gjort med vanlig flertall.

Stemmerett har medlemmer over 15 år når de har vært innmeldt fire uker før generalforsamlingen blir holdt og har betalt sin årskontingent. Det kan ikke stemmes ved fullmakt.

§8: Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når minst 100 av medlemmene i Ullensaker Turlag krever det. Ellers følger ekstraordinært årsmøte de samme regler som årsmøtet.

§9: Vedtektsendringer

Endring av vedtektene skjer etter vedtak på årsmøtet. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet. Alle vedtektsendringer må godkjennes av styret i DNT Oslo og Omegn.

§10: Oppløsning

Ullensaker Turlag kan oppløses på årsmøtet med minst ¾ flertall. Også styret i DNT Oslo og Omegn kan oppløse turlaget. Styret i det turlaget som vurderes nedlagt skal varsles om behandlingen i DNT Oslo og Omegns styre senest fire uker før styremøtet og kan legge frem sine synspunkter skriftlig senest en uke før møtet. Ved oppløsning tilfaller alle midler DNT Oslo og Omegn.

Skarv i Ljøgodttjern naturreservat
Skarv i Ljøgodttjern naturreservat Foto: Tom Gunnar Fjellstad

Strategi for arbeidet i turlaget 2015-2016

I etableringsfasen av Ullensaker Turlag vil følgende oppgaver bli definert som strategiske og gjennomgripende aktiviteter:

 1. Etablere et velorganisert turlag

For at styrets begrensede ressurser skal brukes effektivt, vil hovedmålet for styrets arbeid i strategiperioden være:

a) Etablere et velfungerende styre. Som et ledd i dette skal alle styremedlemmene gjennomføre DNTs ambassadørkurs, og evt. også ta nødvendige kurs for å kunne ivareta styrets oppgaver (f.eks. organisasjonskurs, merkekurs, turleder).

b) Bygge bærekraftige undergrupper (primært Tur- og aktivitetsgruppen, og Dugnads- og merkegruppen) herunder rekruttere turledere.

c) Finne fram til ressurspersoner som kan lede/koordinere undergruppene, planlegger turer og aktiviteter, og evt. etablere nye undergrupper (f.eks. Barnas Turlag).

d) Sikre at turlaget fungerer innen rammen av DNTs strategier.

2.  Skape et attraktivt tur- og aktivitetsmiljø for medlemmene

For å skape et levende og attraktivt turlag, må det:

a) Etableres et miljø som befolkningen i Ullensaker kan assosiere seg med, og som har natur og friluftsliv som fellesnevner.

b) Miljøbygging avhenger av at styret evner å få kartlagt de lokale behovene, og ut i fra dette etablere egnede aktiviteter/møteplasser for turlagets medlemmer. Styret skal derfor arbeide for å etablere god kontakt med medlemmer, andre spesielle grupper, samt bedrive generell informasjon om turlaget gjennom turlagets nettside, media mv.

Fordi aktivitetstilbudene i Ullensaker er så mange må turlaget i sitt arbeid ta hensyn til at det kan være kryssende eller sammenfallende interesser med andre foreninger og lag. For å unngå ekstraarbeid skal turlagets aktiviteter, i den grad det er mulig, også tuftes på samarbeid med disse.

3. Rammer for det strategiske arbeidet

Medlemsforhold

Vårt turlag skal være for alle. Gjennom et godt miljø, får vi også flere medlemmer.

Geografisk turområde

Vårt turområde er i nærområdet Ullensaker kommune. Yttergrensen til turlaget er grovt definert innen "en times kjøring fra Ullensaker".

Fjellturer mv. kanaliseres i hovedsak inn mot DNT Oslo og Omegn (enkeltvis eller i grupper). Turlaget utpeker en koordinator for fjellturer mv. som samarbeider med DNT Oslo og Omegn.

Gjennom dette vil vi ha turaktiviteter som forurenser miljøet minimalt.

Politisk påvirkning

Ullensaker Turlag skal være på parti med naturen. Turlaget ser det derfor som viktig å være i inngrep med de politiske myndigheter som har reguleringsmyndighet i våre nærområder (være høringsinstans), og være tydelig på standpunkter i ulike naturvernsaker der dette har en verdi for vår virksomhet. Turlaget kan også vurdere å etablere nettverk med andre organisasjoner med samsvarende interesser.

Økonomi

Daglig drift dekkes gjennom turlagets andel av medlemskontingenten i DNT.

For gjennomføring av større prosjekter, vil turlaget arbeide for å innhente økonomisk støtte fra kommunen, private sponsorer mv.

Turlagets aktiviteter skal holdes på en tilnærmet "gratis profil". På den måten vil ingen ekskluderes.

På betalingspliktige aktiviteter kan turlaget operere med en prisdifferensiering mellom medlemmer og andre.

Turlagets bidrag til god avkastning på medlemmenes kontingent, er å skape større interesse for naturopplevelser.

Turlagets økonomiske handlekraft utvikles hovedsakelig gjennom tilgang på flere medlemmer.

Nærmere beskrivelse av sentrale aktiviteter i strategiperioden 2015-2016

I det følgende gis det en konkretisering av målområder som styret mener er de viktigste for Ullensaker Turlag å ta fatt i etableringsfasen:

1.   Tur- og aktivitetsarrangementer

Dette vil være turlagets hovedoppgave i strategiperioden. Som nyetablert er det viktig å markere turlagets tilstedeværelse i kommunen. I oppstartsfasen vil styret derfor prioritere å arrangere en eller flere åpne aktiviteter sensommer/høst 2015. Det skal også tenkes mer langsiktig, og styret vil i denne sammenheng vurdere å utvikle et ”årshjul” med en overordnet oversikt over organiserte turer og aktiviteter i turlagets regi høst/vinter/vår. Styret i denne sammenheng vil se nærmere på aktivitetenes innhold og form med tanke på å:

  1. a) Utvikle en velfungerende tur/vandregruppe
  1. b)  Skape gode sosiale arenaer
  1. c) Skape matpakke- og tur-kultur i tråd med ”det enkle friluftsliv”
  1. d) Se på mulighetene for et samarbeid (herunder samkjøring av aktiviteter) med andre omkringliggende turlag.

2.   Kartlegge eksisterende løype- og turnett. Vurdere oppgradering og ev. utvidelse

Ullensaker Turlag vil bygge videre på eksisterende løype- og turnett i kommunen.

Turlaget vil i denne sammenheng:

a)  Etablere kontakt med Ullensaker kommune v/ Avdeling for park og idrett, Ullensaker Skiklubb, Ullensaker Orienteringslag og evt. andre foreninger og lag for å innhente lokal kunnskap.

b) Kontakte grunneiere og andre naturlige interessenter.

c) Gjennomføre kurs i merking og ryddekultur i DNT regi.

d) Foreta valg av områder for merking/rydding, samt prioritering

e) Benytte Turlagets Webside for orientering, informasjon om planer, progresjon samt innkalling til dugnader.

f) Registrere dugnadspersoner og tidsforbruk. Aktivitetsbeskrivelser (hva som er gjort)

g) Lage varslingsplan/ beredskapsplan ved uhell/ ulykke under tjeneste i turlagets regi

3.   Etablere et samarbeid med andre organisasjoner i Ullensaker commune

Som nyetablert i Ullensaker kommune vil det være formålstjenlig for Ullensaker Turlag å innelede et samarbeid med det mer etablerte organisasjonslivet i kommunen. Forutsetningen for en slik tilnærming er at styret i forkant har gjort et grundig analysearbeid på hva Ullensaker Turlag ønsker å oppnå med å samarbeide med andre organisasjoner.

4.   Medlemskontakt

I oppstartsfasen vil fokus være rettet mot å ha et velfungerende apparat som kan informere eksisterende DNT-medlemmer i Ullensaker, og derigjennom sørge for at disse får god kjennskap til turlagets gjennomførte og planlagte aktiviteter.

Det å aktivisere 1500 medlemmer i Ullensaker vil kreve at styret utarbeidet en egen kommunikasjonsplan for turlaget. Denne kommunikasjonsplanen bør beskrive hvordan turlaget skal kommunisere med medlemmene (primært gjennom turlagets nettside, e-post, evt. legge ut linker i sosiale nettverk mv). Turlaget skal også ha en plan for kontakt med media. Turlaget bør også vurdere mulighetene for å utforme noen enkle artikler (tilsv.) med sikte på å tiltrekke seg nye medlemmer til turlaget.

Videre vil det være et mål å få profesjonalisert turlagets apparat slik at de som representerer turlaget på arrangementer, stands mv. har mulighet til å representere turlaget på en god måte. Turlaget skal ha et bevisst forhold til hvilke arenaer vi bør/ikke bør delta på.

5.   Publikasjoner

Ut over det å spe informasjon om tur- og aktivitetsinformasjon til innbyggerne i kommunen (f.eks. i form av en folder) velger styret foreløpig å ligge lavt mht. å lage trykte publikasjoner. Generell informasjon skal fortrinnsvis legges ut på turlagets nettside (ref. pkt. 4 over).